Privacybeleid

Algemeen

Vereniging Plaatselijk Belang “de Vooruitgang” De Wilp  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Vereniging Plaatselijk Belang “de Vooruitgang” De Wilp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens vermeld op ons website.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Het incasseren van de jaarlijkse contributie;
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt

Vereniging Plaatselijk Belang “de Vooruitgang” De Wilp verzamelt enkel gegevens van personen die lid zijn bij de vereniging.

De volgende gegevens worden verzameld; naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen worden door ons niet aan derde partijen verstrekt.

 

Bewaartermijn

Vereniging Plaatselijk Belang “de Vooruitgang” De Wilp bewaart enkel persoonsgegevens van personen die bij de vereniging aangesloten zijn voor de periode van het lidmaatschap. Vereniging Dorpsbelangen De Wilp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien u uw lidmaatschap beëindigd, worden uw gegevens uit ons gegevens bestand verwijderd.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan uw verzoek indienen via de contactpagina op de website.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming

 

Aankomende activiteiten
Wat gebeurt er op Facebook

Er zijn geen recente Facebook berichten om te tonen.